Press "Enter" to skip to content

ร้านปาจิงโกะในญื่ป่น การพนันชนิดหนง

ประเทศไทยในเรองของการพนันเรมเข้ามาในยุคใด สมัยใดไม่มี การบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่ชิดไว้ แต่สันนิษฐานว่าการพนัน น่าจะเข้ามาโดยการติดต่อทางการค้ากับประเทศจีนซึ่งประเทศ จีนเป็นผู้นำเข้ามา คือ การพนันประเภทถั่วโป ตั้งแต่สมัยกเง สุโขทัยเป็นราชธานี แค่ที่มีปรากฎหลักฐานให้เหินเด่นร์เดนั้นมี ขี้นอยู่ในสมัยก?งศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยในสมัยของสมเด็จ พระเจ้าปราสาททอง หรอในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ มีการเล่นการพนันชนิดหนึ่งเรียกว่า กำตัด ซึ่งมีวิธีการเล่นและ อุปกรณ์การเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นถั่ว หรีออีจี๋ของประเทศจีน จากข้อสันนิษฐานและเรื่องราวจากประวิติศาสตร์ดังกล่าวพอ สรุปได้ว่า คนไทยได้รู้จักการเล่นการพนันมาตั้งแต่สมัยกรุง สุโขทัยเป็นราชธานี