Press "Enter" to skip to content

เรื่มเล่นพนันครั้งแรกกับ การพนันชนิดใด ?

นักเล่นด้านคนเป็นหนี้ยอดพ่งทะลุ 1.1 หมื่นด้าน ข้อมูลยังระบุต่อว่า คนไทยที่เล่นพนันในปี 2562ถึง 1.068ล้าน คน มีหนสินที่เกดจากการเล่นพนันจนต้องหาลู่ทางต่างๆ เพื่อนำ เงินไปใข้หนพร้อมประเมินตัวเลขยอดหนจากการพนันสูงถึง 11,468ล้านบาท เฉลี่ยแต่ละคนมีหนราว 10,738ล้านบาท จำนวนหนี้ต่อคนมากที่สุดสูงถึง 2 แสนบาท แต่จากการสอบถาม คนที่เป็นหนี้มีเพียงแค่ 17.1^0ที่บอกว่าจะหยุดเล่นหลังจากเป็น หนี้ขณะที่ล่วนใหญ่ 82.9๐7อ ยังยนยันที่จะเล่นต่อไป

ส่วนวิธีที่แต่ละคนใช้เพื่อล้างหนี้สินที่เกิดขึน 680/0 เลือกที่จะยืม เพื่อน, 410/0 ยืมหรอขอจากคนในครอบครัว หรอคู่สมรส, 32.70/0 ยืมหรอขอจากญาตึ, 25.20/0ยืมจากแฟน, 16.60/0พึ่งเงินกูนอก ระบบ, 11.70/0 ขาย จำนอง จำนำทรัพย์ลืนหรอของมีค่า, 4.90/0 เล่นแชร์, 2.70/0 เบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต และ 1.30/0 กู สินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงิน

ทงนี้ผูเล่นพนันราว 1 อ0/0 หรอเกิอบ 3 ล้านคน ระบุว่า ได้รับ ผลกระทบด้านต่างๆ จากการเล่นพนัน โดย 600/0 ระบุว่า มี ปัญหาเรองขาดเงินใช้จ่ายในชวิตประจำวัน, 34.70/0 มีปัญหา

เรองความเครียด, 31.ต้องเป็นหนี้, 22.2^0มีปากเสียง ทะเลาะกับคนในครอบครัว, 15.1^0 สุขภาพเสื่อมโทรม, 12.270 เสียเวลาทำงาน เสียเวลาเรียน, ธ.1% เลื่อมเสียชื่อเสียง, 40/© ขาย ทรัพย์สินสิงมีค่า เพื่อใช้หนี้, 1.47) เสียเพื่อน,ญาติ,ครอบคร่ว, อ.8% ทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนำเงินไปเล่นพนัน, อ.6% ถูกเจาหนี้ ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย และ อ.3% ครอบครัวหย่าร้าง
ขณะที่นักพนันในทุกวัยมีแนวโน้มกลายเป็นนักพนันที่มีปัญหาสูง ถึง 2.1 แสนคนขณะที่มากกว่า3.7ล้านคนมีพฤติกรรมเลี่ยงต่อ การจะกลายเป็นนักพนันที่จะมีปัญหาในอนาคต โดยนักพนันกว่า 17.27อหรีอ 5.23 ล้านคนคิดว่าตัวเองติดการพนันลึ่วน 14.107อ
หรีอราว4.29ล้านคนไม’แน่ใจว่าตัวเองติดการพนันหรีอไม่