Press "Enter" to skip to content

ทำไมใครหลายคนถึงหยุดที่จะเล่นการพนันไม่ได้

มีนักพนันหลายคนคดว่า ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึงมึอ ตนเอง ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เคยเกิดชื่น
บ่อยครั้งที่หลายคนพบว่า ถ้าอยากชนะจะตองเล่นใหมากยิ่งซ์น จนหลงอยู่ในวังวนที่ไร้ทางออก สิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า พวก เค้าให้ความสำคัญกับ การเดิมพน มากกว่าผลตอบแทนที่จะ ได้รบ
ทุกคนมีความเชื่อว่าขอแค่ชนะคักครั้งหนึ่งเงินเดิมพ้นที่เสียไปจะ กลับมาพร้อมกำไร
น่าเสียดาย
การพนันทุกรูปแบบเจ้ามือมักจะได้เปรยบเสมอ เมื่อเวลาผ่านไป สักระยะจะพบว่าเจ้ามือคือคนที่อยู่รอด
ทำไมใครหลายคนถึงหยุดที่จะเล่นการพนันไม่ได้
ถึงมันจะไม่ใช่สารเสพตด แต่ การเล่นการพนันที่มากเกินไป ถูก จัดไว้ในโรคจ้ตเวช โรคคังกล่าวมีคนเคยศึกษาพถูตกรรมคนที่เป็น โรคดิดการพนัน และโรคชื่นๅที่มีปัญหาคลีายๅกันในเรองการ
ควบคุมดัวเอง พบว่าสมองบางส่วนมการทำงานน้อย ทำใหเขา
ต้องพึ่งพากิจกรรมที่มีความตื่นเต้นสูงๆ จึงจะเกิดความสุขได้
ในสมองของมนุษย์มีบริเวณหนึ่งที่เริยกว่า อมิกดาลา
(/\กาVฮชล1ล) เป็นศูนย์กลางของความพึงพอใจ เมื่อเราเป็นเด็ก
ท้าความด็แลวมีคนชี่นขม ความรูสกประทับใจนั้นจะเก็บสะสมไว้
ทิ่อมิกดาลานั้ทำใหอยากทำสิ่งนั้นอก กลไกนั้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบแรงจูงใจของมนุษย์เรา ความพึงพอใจในชีวิตอาจมีหลาย
ด้าน หลายกิจกรรม การมีกิจกรรมที่สริางความรูลึกด็ๅเช่นนั้ทำให
เรามีวิธีสริางความพึงพอใจส่วนตว เริขกว่าวงจรของความพึง
พอใจ (ฅ©ลรบโ© 01โ0บเ0 บางคนมีวงจรเช่นนึ่มาก บางคนมี น้อย ขนอยู่กับพนอารมณ์ และประสบการณ์การเรียนเในรึวตที่ ผ่านมา คนที่จะมีปัญหาได้ง่ายคือคนที่ขาดวงจรรึวตที่มีความสุข เขาก็จะแสวงหาจากกิจกรรมอื่นที่ทำให้รู้สกพอใจได้ง่าย เช่น การพนัน สารเสพตด เพศสัมพันธ์ซึ่งล้วนแล้วแต่จะกระตุนความ ที่นเด้น หรีอความสุขช่วงสันๆ อย่างพันอกทันใจ คนพวกนี้มก อดทนรอคอยความสำเร็จหรีอรางวลไม่ได้นาน ท้าให้หาวงจร ความพึงพอใจใด้ยากจากกิจกรรมทั่วๆไป
กาวเคราะห์จดใจคนที่เล่นการพนัน เขาจะเป็นประเภทแสวงหา ความตื่นเต้น ต้องการความสุขจากจินตนาการ เวลาเล่นการพนัน ประสบการณ์ที่หลายคนชอบมาก คือการได้ล้น ตรงนี้สร็าง ความสุข ความพึงพอใจได้มากๆ แมว่าการลุนนี้นได้ผลบางไม่ ได้ผลบาง แต่เขาจะจำได้แม่นเฉพาะตอนที่ประสบผลสำเร็จ
เล่นการพนันขั้นไหนถึงต้องรีกษา?
อาการหรีออาการแสดงของการลิดการพนันตามเกณทัการ
วน้จฉยของ /Xกา6ก่08ก ^รร0013(10ก มีดังน {โดยได้
ลัดลำดับเป็นคำย่อ พ^6ธ8 อก’เพี่อไหสะดวกในการจดจำ ได้ง่ายๆ)
1.
ผแกปโ3ผ3เ- เสีกกระลับกระส่ายหรือหงุดหงิดง่ายเวลา พยายามหยุดหรือลดการเล่นพนัน
2.
^ส6อ( รเ9กเศอ8ก( โ©เ31เอกรก10 – ความสัมพัน!โกับบุคคล ลำดัญ โอกาสในด้านการงาน การเรียน หรืออาชีพเสียไปเพราะ การพนัน
3.6อลเ เร 10 9©1 ©V©ก ชV อก3รเก9 – หลังจากเสียเงินพนันแลว ได้พยายามพี่จะกลับไปเล่นเพี่อเอาเงินคึนบ่อยครั้ง
4.ธรอ306 – เล่นการพนันเพี่อหาทางออกจากปัญหา หรือใหมี ความเสกพี่ดีขนจากความเสีกไม่สบายใจ
5.8©รอบ©-ต้องไหบุคคลอื่นหาเงินมาช่วยไหพนจากการเป็นหนี้ พนัน
6.0บ(รเป© (ก© เ3ผร – ทำผดกฎหมาย เช่น ปลอมแปลงเอกสาร ขโมยของ เพี่อไหได้เงินมาใชีหนี้พนัน

 1. แนโ© 10 00ก(โ0เ – พยายามที่จะควบคุม ลด หร็อ หยุดการ
  เล่นพนันแต่ทำไม■สำเร็จบ่อยครง
 2. ไ0เ6โลก06 – พนันด้วยการเพิ่มบ่รมาณเงินมากขนเรอยๆ
  เพี่อให้คงความรูลึกตื่นเต้นเช่นเดิมไว้
 3. ^3ป65 (6แ1ก9 (ก© (โน(ก – โกหกครอบคร้ว่ แพทย์ผู้รักษา หรือ
  บุคคลอื่นเพี่อปกปิดการเล่นพนันของตนเอง
  10.ผ66ชร (0 (กเกเ( 8ช0ข( 9ธโาาเวแโาธ – คเนคดถึงแต่การพนัน
  อย่างมาก ทงเรองที่เกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นพนันในอดีต
  ของตนเอง ว่าเล่นได้หรือเสยอย่างไร รวมไปถึงการวางแผน
  ล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไรให้ชนะในคราวต่อไป หรือ คดว้ธหาเงิน
  เพี่อจะนัาไปใข้ในการพนันครั้งต่อไป
  หากมีอาการข้างตน 5 ข้อหรือมากกว่า แสดงว่าดิดการพนัน แต่
  หากมี 3 หรือ 4 อาการ จัดว่าเป็นผูมีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน และ หากมีเพียง 1 หรือ 2 ข้อ จะจัดเป็นผูเล่นพนันที่มีความเสี่ยง (สเ-กํรเ( 9ล๓1วเ0โ)